aktualizované: 25.12.2021 08:21:29 

European Shito Ryu Karate Federation

ESHRKF and WSSHRF Championships 2022

                             ESHRKF and WSSHRF Championships 2022

Venue:    Sport  Arena,  Varaždín, Croatia

Date of  Championship: WSSHRF 10.June 2022

                                       ESHRKF  11.-12.June 2022

Bulletin 1 :   8th eshrkf championships bulletin 1.pdf                                               

                    1st wsshrf championships bulletin 1.pdf